MSE TEGNELOFT

MADS STABEL ELTERVÅG

Mads er en kreativ designer med en effektiv kombinasjon av kreativitet, teknisk, analytisk og problemløsende evner. Han har utdannelse
innen arkitektur og bred erfaring fra flere sider av arkitektur-bransjen,
som for eksempel prosjektering av eneboliger og hytter, vern
og fredningsarbeid, offshore-industrien, produksjon av arkitektur
og eiendomsguide, prosjekteringsleder og prosjektleder.

mads_stabel_eltervaag_ansattbilde

MADS STABEL ELTERVÅG

Mads er en kreativ designer med en effektiv kombinasjon av kreativitet, teknisk, analytisk og problemløsende evner. Han har 2,5 års utdannelse
innen arkitektur og bred erfaring fra flere sider av arkitektur-bransjen,
som for eksempel prosjektering av eneboliger og hytter, vern
og fredningsarbeid, offshore-industrien, produksjon av arkitektur
og eiendomsguide, prosjekteringsleder og prosjektleder.

MSE TEGNELOFT

Hovedfokuset til MSE Tegneloft er småskala-prosjekter som private eneboliger, hytter, garasje, påbygg og tilbygg,
i tillegg til løst og fast inventar. Ved å fokusere på småskala-prosjekter ønsker Tegneloftet å skape unike og gjennomførte prosjekter gjennom høy detaljeringsgrad, fokus på forholdet mellom inne- og uterom, moderne former, nordiske materialer og tekstur, og tilpassing til et nordisk klima og landsskap.

Tegneloftet legger fokus på direkte og ærlig kontakt med  oppdragsgiver og bruker gjennom hele prosessen for å skape et godt sted å bo.

MSE Tegneloft er et enkeltmansforetak stiftet 2014 som drives av Mads og fungerer som et sideprosjekt i tillegg til fulltid jobb. Org.nr. 913 360 435

PROSESSEN

 Prosessen som er beskrevet her er en typisk forenklet prosess for enebolig, men hvert prosjekt er unikt og prosessen må tilpasses etter behov, størrelse og kompleksitet. Det er viktig at byggherre er involvert i hele prosessen for å forsikre at resultatet blir velykket og tilpasset til bruker.

 Prosjektet deles normal opp i fem faser (fra oppstart til ferdig bygg):

1. Skisseprosjekt

rough_wood_divider_650x25
Det første som gjøres er å skaffe kartgrunnlag, reguleringsbestemmelser og evt. avdekke andre forhold som er av betydning for byggesaken. I tillegg så avklares kundens spesifikke behov og ønsker, og det utarbeides et romprogram. Det lages deretter en 3D modell av tomt og terreng som benyttes videre for volumstudier med bakgrunn i romprogram og tomteforutsetning.

Basert på dette lages det et konsept som fremlegges for byggherre, som vil bestå av skisser av tomt, plassering av bygg og volumstudier, tomteforhold, diagramer og tegninger. (hvor mye som blir inkludert er avhengig av prosjektets kompleksitet og konsept)

2. Forprosjekt

rough_wood_divider_650x25
I fasen forprosjekt jobber arkitekten videre med skisseprosjektet etter godkjenning og avtale med kunde.

Tegningene må utvikles videre for byggesaksbehandling som oppfylle kommunens krav om innhold og type. I tillegg klargjøres og sendes nabovarsel som må vedlegges byggesøknaden. Til slutt fylles kommunens skjema ut av arkitekt og komplett søknad sendes til kommunen for behandling

Tegninger som skal inkluderes i byggemelding:

• Situasjonsplan 1:500
• Planer 1:100
• Fasader 1:100
• Snitt 1:100

3. Detaljprosjekt

rough_wood_divider_650x25
I detaljprosjektet videreutvikles tegningsunderlaget til et detaljnivå som kan benyttes som arbeidstegninger (arkitekt). I tillegg utarbeides rom og vindus-skjema, og andre prinsipptegninger som skal benyttes i anbudet for prisinnhenting. Materialvalg for prosjektet tas av arkitekt og oppdragsgiver i denne fasen. Et godt samarbeid, nøyaktighet og planlegging er viktig for et bra resultat og forutsigbarhet i prosjektet.

Denne fasen er den mest tidkrevende (og viktigste) fasen i prosjektet. Byggherres involvering i prosjektet, kompleksistet, konstruksjon, materialvalg og størrelse kan ha stor betyning på hvor mye tid som går med. Den totale leveransen av tegninger og dokumenter er avhengig av material- og konstruksjonsvalg, og oppdragsgivers ønsker for detaljeringsgrad.

I denne fasen kan det spares noe tid hvis oppdragsgiver selv bidrar i prosessen med detaljering og materialvalg.

3.1 Anbudsdokumentasjon

Anbuds dokumentasjonen (beskrivelse, prinsipptegninger, skjema og tegninger) er grunnlaget for endelig kontrakt med entreprenør.

3.2 Innhente anbud

Byggherre velger tilbydere, men arkitekt kan komme med innspill og anbefalinger ved behov.
Arkitekt bør kontrollere eller inkluderes ved innkommet anbud, og være rådgiver i valg av håndverkere.

4. Kontrahering

rough_wood_divider_650x25
Kontrakt inngås mellom byggherre og entreprenør / leverandør. (normal samlet entreprise) Delt anbud er mulig, men anbefales ikke, med mindre god plan og erfaring for byggledelse foreligger. (evt. egen byggleder benyttes)
Arkitekt kan bistå i denne fasen ved behov.

5. Byggeperiode og oppfølging

rough_wood_divider_650x25

5.1 Igangsetting søknad

Ansvarlig søker kommune om igangsettings-tillatelse og står ansvarlig for byggeprosessen og eiendom.
Om det velges en hovedleverandør kan det avtales at den aktøren påtar seg ansvarlig søker rollen.

5.2. Byggestart

Oppstart møte med håndverkere, byggherre og arkitekt for felles gjennomgang av tegninger.

5.3. Byggeperiode

Normalt brukes det 8-12 mnd. fra oppstart av byggefase til bygget er ferdig.
Arkitekt gjør befaringer på byggeplass, men oppfølging varierer basert på kompleksitet og behov.
God dialog og samarbeid mellom arkitekt og håndverkere/byggledelse er viktig for et bra resultat.
Byggeledelse gjøres av byggemester eller innleid byggleder.

5.4. Ferdigstillelse/ferdigattest/innflytting

Innhentes av ansvarlig søker.

Det er viktig at byggherre er involvert i prosessen for å forsikre at resultatet blir velykket og tilpasset til bruker.